Vesi on yksi tärkeimmistä elintarvikkeistamme!

Sinä, jolla on oma kaivo tai muunlainen pieni vedenottamo yksityiseen käyttöön, vastaat siitä, että vesi tutkitaan säännöllisin väliajoin varmistaaksesi veden laadun.
Kaikki kaivovesianalyysimme kesätarjouksella -10 % Tarjous voimassa 30.6 saakka!

Parametrit & raja-arvot

Alkaliteetti

Pitoisuus yli 60 mg/l HCO3 pienentää riskiä korroosiolle jakelukoneistossa.

Alkaliteetti kuvaa veden puskurikapasiteettia ja on emäksisesti käyttäytyvien yhdisteiden – hydroksidi, karbonaatti ja bikarbonaatti – summa. Mitä korkeampi alkaliteetti arvo on sen pienempi ominaisuus vedellä on reagoida metalleihin.

Alumiini

Pitoisuuksia yli 0,50 mg/l pidetään käyttökelpoisina teknisellä huomautuksella. 

Voi pohjavedessä indikoida alumiinin irtautumista maaaineksista veden happamuuden (pH <5,5) johdosta. Saattaa aiheuttaa jäänteiden kerääntymistä jakelukoneistoon.

Ammonium

Pitoisuuksia yli 0,50 mg/l pidetään käyttökelpoisina teknisellä huomautuksella. 

Pitoisuuksia yli 1,50 mg/l pidetään käyttökelpoisina teknisellä ja terveydelle haitallisella huomautuksella. 

Kohonnut pitoisuus saattaa indikoida vaikutuksia jätevedestä tai vastaavasta. Esiintyy tavallisimmin hapenpuutteen yhteydessä. Tämä nostaa nitriitin muodostumisen riskiä, erityisesti suodattimissa ja pitkissä vesijohto verkoissa. Korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa hajuhaittaa ja voimakasta nitriitin esiintymistä (korkea nitriittipitoisuus voi olla vaaraksi teveydelle, lue lisää Nitriitti otsikon alla).

 

Antimoni

Pitoisuuksia jotka ylittävät 0,005 mg/l pidetään terveydelle vaarallisina.

Antimoni voi olla teollisuuden aiheuttamaa saastumista, kaatopaikan saasteesta tai puhdistuslaitoksen jätevedestä tulevaa saastetta.  

Arseniikki

Pitoisuuksia jotka ylittävät 0,01 mg/l (10 µg/l) pidetään terveydelle vaarallisina.

Saattaa indikoida saastumislähteen läheisyydestä. Kalliokaivoissa syy on useimmiten luonnollinen (sulfidimineraali). Mahdollisesti riski kroonisille terveyshaitoille pidempi aikaisen altistumisen johdosta.  Vettä ei tulisi käyttää juomaksi tai elitarvikkeiden käsittelyyn.

Lyijy

Pitoisuuksia jotka ylittävät 0,01 mg/l (10 µg/l) pidetään terveydelle vaarallisina.

Kohonneiden arvojen syynä on usein lyijypitoisten materiaalien korroosio, vanhemmissa kiinteistö asennuksissa. Voi myös olla indikaattori teollisuuspäästöistä, kaatopaikkasaasteista tms. Mahdollisesti riski kroonisille terveyshaitoille pidempi aikaisen altistumisen johdosta, erityisesti pienille lapsille.  Vettä ei tulisi käyttää juomaksi tai elitarvikkeiden käsittelyyn.  

 

Fluorid

Pitoisuuksia jotka ylittävät 1,3 mg/l pidetään terveydelle haitallisina.

Pitoisuuksia jotka ylittävät 6 mg/l pidetään terveydelle vaarallisina.

Koronnut fluoridipitoisuus voi aiheuttaa värjääntymisiä hammaskiilteeseen (fluoroosi). Korkeammat pitoisuudet voivat aiheuttaa fluorin kerääntymistä luustoon (osteofluoroosi). Vettä ei pidä käyttää jomavetenä eikä elintarvikkeden  käsittelyyn.

<0,8 mg/l
Rajallinen kariessuoja.
0,8-1,2 mg/l
Kariesta ehkäisevä vaikutus.
1,3-1,5 mg/l
Kariesta ehkäisevä vaikutus. Vettä ei kuitenkaan tulisi antaa enemmissä määrin alle 1 ½ vuotiaille lapsille.                  1,6-4,0 mg/l                Kariesta ehkäisevä vaikutus. Vettä ei kuitenkaan tulisi antaa enemmissä määrin alle 1 ½ vuotiaille lapsille.
4,1-5,9 mg/l
Tulisi antaa ainoastaan rajoitetusti alle 7-vuotiaille lapsille ja yksittäistapauksissa alle 1 ½ vuotiaille lapsille.   >6,0 mg/l
Juomavesi luokitellaan käyttökelvottomaksi eikä tulisi käyttää ruuanlaittoon tai juomaksi.

Fosfaatti

Pitoisuuksia jotka ylittävät 0,6 mg/l pidetään terveydelle haitallisina.

Saattaa indikoida viemärin, lannoitusten tai muun saastumislähteen läheisyydestä. Kyseessä voi myös olla luonnollinen geologinen lähde.

 

Väri

Vesiä joiden pitoisuudet  ylittävät 30 mg Pt/l pidetään käyttökelvollisina esteettisin huomautuksin.

Väri voidaan todeta silmämääräisesti. Vesi sisältää luultavasti rautaa tai humusta. Syy muutoksiin olisi aina tutkittava.

 

 

Rauta

Pitoisuuksia yli 0,50 mg/l pidetään käyttökelpoisina esteettisellä ja teknisellä huomautuksella. 

Aiheuttaa jäännöksiä, värjääntymistä ja makua. Voi aiheuttaa hajuhaittaa. Saattaa vahingoittaa tekstiilejä pesussa ja tukkia vesijohtoja. Joissain vesissä haitat saattavat ilmaantua alemmissa tai ylemmissä pitoisuuksissa.

COD-Mn

Pitoisuuksia yli 8 mg/l pidetään käyttökelpoisina esteettisellä huomautuksella. 

Vesi sisältää  orgaanista materiaalia joka saattaa aiheuttaa haju, maku tai värihaittaa. Indikoi pintavesien vaikutusta. Voi huonontaa desinfisioinnin vaikutusta ja ruokkia mikrobiologista kasvua jakelulaitoksessa.

Kadmium

Pitoisuuksia yli 0,001 mg/l pidetään käyttökelpoisina terveydelle haitallisella huomautuksella.

Pitoisuuksia yli 0,005 mg/l pidetään käyttökelvottomana terveydelle vaarallisella huomautuksella.

Esiintyy pohjavedessä  joillain alueilla kerrostuneessa kallioperässä. Voi aiheuttaa korroosiota kadmiumpitoisissa aineissa kiintieistöasennuksissa, erityisesti happaman veden yhteydessä (pH <5).  Korkea pitoisuus voi aiheuttaa  kroonisia terveysvaikutuksia  pitkäaikaisen altistumisen johdosta.  Vettä ei tulisi käyttää juoma tai elintarvikevetenä. 

 

Kalcium

Pitoisuuksia yli 100 mg/l pidetään käyttökelpoisina teknisellä huomautuksella. 

Pitoisuudet välillä 20 och 60 mg/l pienentää korroosion mahdollisuutta jakelulaitoksessa. Haittaa esimerkiksi veden kovuudessa, korkeissa arvoissa katso lisätietoa kokonaiskovuus parametreista. 

Kalium

Pitoisuuksia yli 12 mg/l pidetään käyttökelpoisina,  huomautuksella.

Saattaa kaivovedessä indikoida saasteiden vaikutusta. Voi myös tulla luonnosta, kallioperäisestä alkulähteestä. 

 

Kloridi

Pitoisuuksia yli 300 mg/l pidetään käyttökelpoisina esteettisellä sekä teknisellä huomautuksella.

Saattaa nopeuttaa korroosion esiintymistä. Pitoisuus joka ylittää 50 mg/l  voi indikoida vaikutusta suolaisesta pohjavedestä, viemäristä, jätteistä, tiesuolasta tai tiestön hulevedestä. Korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa makuhaittaa. 

 

Konduktiviteetti

Sähkönjohtavuus, arvo joka ilmaisee veden kokonais suolapitosuuden. Korkeat luvut  (>70 mS/m) saattaa indikoida korkeaa kloridi pitoisuutta.

Kupari

Pitoisuuksia yli 2,0 mg/l pidetään käyttökelvottomina terveydelle vaarallisina, esteettisellä sekä teknisellä huomautuksella.

Seurausta kupariputkien korroosiosta. Saattaa aiheuttaa sanitettikalusteiden värjääntymistä, myös hiusten väräjääntymistä (pesun yhteydessä). Korkeammat pitoisuudet voivat aiheuttaa ripulia, erityisesti herkille lapsille. Esteettiset ja tekniset haitat kuin yllä.  Vesi (kylmävesi) tulisi valuttaa muutaman minuutin ajan, ennen juomista tai ruuanvalmistusta, pidemmän seisokkiajan jälkeen, sekä uusien asennuksien yhteydessä.

Kromi

Pitoisuuksia yli 0,05 mg/l pidetään käyttökelvottomina, terveydelle haitallisina.

Voi indikoida teollisuuspäästöistä, jätteistä tms.  Kroniset terveyshaitat eivät ole tunnettuja, mutta ei voida poissulkea.  Rajaarvon tarkoitus on pienentää juomaveden osuutta kromin kokonaissaantiin. Vettä ei tulisi käyttää juomaksi tai elintarvikevalmistukseen. 

 

Haju

 • Selkeä –  Käyttökelpoista esteettisellä huomautuksella. Heikko haju indikoi haitan vaikutusta. Normaalisti tehdään arvio tutkimuksen jälkeen lämpötilassa 20°C, mutta voidaan pyydettäessä, syystä johtuen (esim. valitus) suorittaa  50°C.
 • Vahva – Ei käyttökelpoista terveydelle vaarallista. Arvio tehdään jos vieras haju indikoi veden saastumista siinä määrin ettei sitä tule käyttää juomavetenä.

Veden hajulle löytyy useimmiten luonnollinen selitys. Vaikutukset sattavat olla peräisin maasta, sammalesta, mudasta tai järvivedestä. Raudan esiimtyminen saattaa aiheuttaa hajua, joka korkeiden pitoisuuksien johdosta on jopa vastenmielistä (muistuttaa juureksien tai tallien hajua). Tavallinen haitta on rikkivedyn esiintyminen, tämä aiheuttaa mätää munaa muistuttavan hajun.  Jos haju selkeästi indikoi vieraan aineen esiintymistä tai on todella vastenmielinen, ei vettä pidä käyttää juomavetenä. 

Magnesium

Pitoisuuksia yli 30 mg/l pidetään käyttökelpoisina esteettisellä huomautuksella. 

Makuvaihtelujen riski.

Mangaani

Pitoisuuksia yli 0,30 mg/l pidetään käyttökelpoisina esteettisellä ja teknisellä huomautuksella.

Voi vesijohdoissa aiheutta kertymiä, jotka irrotessaan värjää veden mustaksi. Saattaa vahingoittaa tekstiilejä pesussa. Jos mangaanipitoisuus ylittää 0,4 mg/l, ei vettä tulisi käyttää äidinmaidon vastikkeen tuotannossa.

 

Natriumi

Pitoisuuksia yli 100 mg/l pidetään käyttökelpoisina teknisellä huomautuksella.

Pitoisuuksia yli 200 mg/l pidetään käyttökelpoisina esteettisellä ja teknisellä huomautuksella.

Saattaa indikoida suolavesijäännöksestä tai merivedestä. Voi myös aiheutua ionivaihdosta natriumin kanssa. Korkeammat pitoisuudet voivat aiheuttaa makumuutosia. 

Nitraatti

Pitoisuuksia yli 20 mg/l pidetään käyttökelpoisina teknisellä huomautuksella.

Pitoisuuksia yli 50 mg/l pidetään käyttökelpoisina esteettisellä ja teknisellä huomautuksella.

Indikoi vaikutusta viemäristä, lannoitteista ja muista saastumis lähteistä.  Vettä ei tule antaa alle 1 vuotiaille lapsille, veren hapenottokyvyn huononemisen mahdollisuuden vuoksi.

Nitriitti

Pitoisuuksia yli 0,10 mg/l pidetään käyttökelpoisina terveydellisellä ja teknisellä huomautuksella.

Pitoisuuksia yli 0,50 mg/l pidetään käyttökelvottomina terveydellisistä syistä, huomautuksella.

Saattaa indikoida saasteen vaikutusta. Voi esiintyä suodattimissa ja vesijohtoverkpoissa. Voi myös esiintyä syvissä kaivoissa joissa ilmenee hapenpuutetta vedessä. Vettä ei tule antaa alle 1 vuotiaille lapsille, veren hapenottokyvyn huononemisen mahdollisuuden vuoksi. Korkeammat pitoisuudet kasvattavat riskiä veren hapenottokyvyn huononemiselle. Vettä ei tule käyttää juomavetenä tai elintarvikekäsittelyssä.

 

Nikkeli

Pitoisuuksia yli 0,02 mg/l pidetään käyttökelvottomina terveydelle vaarallisina.

Saattaa esiintyä luonnollisesti happamassa pohjavedessä. Voi myös indikoida teollisuuden saatuttamaa vesistöä.

pH

Arvoja alle 6,5 pidetään käyttökelvollisina huomautuksella.

Arvoja yli 10,5 pidetään käyttökelvottomina terveydelle haitallisina.

Alhaiset pH-arvot lisää korroosion riskiä putkistoissa, joka voi lisätä metallien esiintymistä juomavedessä.  Voi indikoida pintaveden tai pohjaveden pinnan vaikutusta. pH-arvon tulisi olla välillä  6,5-9,0. Pitoisuudet yli  10,5 ovat luultavimmin alkaalisten aineiden liika annostuksesta tai kalkkimuodostumien irtoamisesta sementtipäällysteistä putkista. Vaarana silmä sekä limakalvojen vahingot. Vettä ei voi käyttää juomavetenä.

Radon

Pitoisuuksia yli 1000 bq/l pidetään käyttökelvottomina terveydelle vaarallisina.

Vaarana terveyshaitat. Vettä ei saa käyttää juoma tai elintarvikkeiden käsittelyyn. Suurin vaara on radopitoisen ilman sisäänhengittäminen, esim. suihkussa. Radon vedestä yhdistettynä maa-aineksista ja rakennusmateriaaleista voi aiheuttaa korkeita arvoja sisäilmassa. Yksittäisessä asunnossa voi pitoisuuksia pienentää  voimakkaalla tuuletuksella radonerottimessa tai muilla keinoilla. Arvojen kohoamista voidaan välttää erittyneen kaasun ulkotiloihin saattamisella.  

 

Seleeni

Pitoisuuksia yli 0,01 mg/l pidetään käyttökelvottomina terveydelle haitallisina.

Pitoisuuksia yli rajaarvojen saattaa esiintyä luonnollisissa vesissä.

Sulfaatti

Pitoisuuksia yli 100 mg/l pidetään käyttökelpoisina teknisellä huomautuksella.

Pitoisuuksia yli  250 mg/l pdietään käyttökelpoisina terveydellisellä, esteettisellä ja teknisellä huomautuksella.

Voi kiihdyttää korroosiota. Suuremmat pitoisuudet saattavat aiheuttaa makuhaittoja. Saattaa aiheuttaa ohimenevää ripulia lapsille. 

Uraani

Pitoisuuksia yli 0,03 mg/l pidetään käyttökelpoisina terveydellisellä huomautuksella.

Saattaa esiintyä luonnollisesti pohjavedessä.  Epidemiologiset tutkimukset sekä eläinkokeet osoittavat että uraanin esiintyminen juomavedessä voi vaikuttaa munuaisten toimintaan. Uraanin kemialliset ominaisuudet vaikuttavat munuaisten toimintaan, ei  säteily.

 

Kokonaiskovuus

Arvoja yli 15 dH° pidetään käyttökelpoisina teknisellä huomautuksella.

Syntyy kalcium- ja magneesiumioneista. Saattaa aiheuttaa saostumista johtoihin, astioihin ja kiinteistöasennuksiin, erityisesti lämmitysten yhteydessä. Vahingoittaa tekstiilejä pesussa. 

Turbiditeetti

Pitoisuuksia yli 3 FNU pidetään käyttökelpoisina  huomautuksella.

Osoittaa veden sameuden. Syy erillaisuuksiin olisi aina tutkittava. Indikoi pintaveden vaikutuksia.

 
 

Escherichia coli (E. coli)

Osoitettu arvo  (>1) pidetään käyttökelpoisena terveys huomautuksella. 

Arvoja yli 10 st/100 ml pidetään käyttökelvottomina terveys vaarojen takia.

Indikoi ulosteiden aiheuttamaa saastumista ihmisistä tai eläimistä, esimerkiksi viemäristä tai lannotteista. Kohonnut riski sairautta aiheuttaville organismeille.

Koliformiset bakteerit

Pitoisuudet yli 50 pmy/100 ml pidetään käyttökelpoisina teknisellä huomautuksella.

Pitoisuudet yli  500 pmy/100 ml pidetään käyttökelvottomina terveydelle haitallisina.

Voi indikoida ulosteiden aiheuttamaa saastumista ihmisistä tai eläimistä, joka voi aiheuttaa terveys riskejä. 

Viljeltävät mikroorganismit (22°C, 3 dygn)

Pitoisuudet yli 1000 pmy/ml pidetään käyttökelpoisina terveydellisellä huomautuksella.

Indikoi saastumista vedestä tai maaaineksista joka ei ole ulosteperäistä. 

 
Lämna Ett Ringbud

  Lämna ett ringbud

  JÄTÄ SOITTOPYYNTÖ

   Jätä soittopyyntö   Olemme ottaneet verkkokaupassamme käyttöön Klarna joustavat maksutavat.

   Etkö halua maksaa vielä tänään tai kaikkea kerralla? Ei hätää.

   Käytä Klarnan maksa myöhemmin - vaihtoehtoja.
   Näin voit tehdä ostoksen heti ja maksaa sinulle joustavalla aikataululla.

   #smooothshopping #klarna